کتاب ، قهوه ، ساعت

همیشه وقتی این چند چیز با هم جمع شدند ، ساعت خوبی برای آدم خلق کردند؛ کتاب ، قهوه، ساعت

والبته چراغ.

چراغی که دیگر نیست

همان که هر چه بیشتر دودش را استنشاق کرده بودی ، فرهیخته تر می شدی

اما چای هست، قهوه، کتاب و ساعت هم هست.

وقتی یک فنجان چای برای خودت بریزی

و لای کتابی که از صبح پی فرصتی برای نشستن پای اش بودی را باز کنی

حق داری که از دستت در برود گذشت ساعت ها

و حال لحظه هایت

خوب شود!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.